ตั้งค่า Cisco Console (Serial port) สำหรับ Config ด้วย Putty

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกำหนดค่า ตั้งค่า อุปกรณ์ Cisco Switch, Router, Access point, Wireless Controller

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Serial Port หรือหากไม่มีใช้ USB to Serial แทน
  2. สาย Cisco Console (เส้นสีฟ้า)
  3. PuTTY (สามารถ Download PuTTY ได้จาก ที่นี่)

วิธีการ

Cisco Serial Port Setup: Bits per sec: 9600, Data bits: 8, Parity: none, Stop bits: 1, Flow control: none

1.ตรวจสอบหมายเลข COM port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ขั้นตอน ที่นี่)

 

2.ตั้งค่า COM port เพื่อเชื่อมต่อ Cisco Console (ขั้นตอน ที่นี่)

 

3.สร้างโฟลเดอร์ที่ Drive C: ตั้งชื่อว่า PuTTY

 

4.Download PuTTY ตาม Windows version (32bit หรือ 64bit) และนำไฟล์ที่ Download ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ PuTTY ที่สร้างไว้

 

 

 

5. เข้าไปยังโฟลเดอร์ PuTTY และเปิดไฟล์  "putty.exe"

 

6. ตั้งค่าต่างๆดังภาพ และกดปุ่ม Open