ตั้งค่า COM port เพื่อ Config Cisco

วัตถุประสงค์

  1. ตั้งค่า COM Port เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ Console cisco

วิธีการ

Cisco Serial Port Setup: Bits per sec: 9600, Data bits: 8, Parity: none, Stop bits: 1, Flow control: none

COM port พร้อมใช้งาน

One thought on “ตั้งค่า COM port เพื่อ Config Cisco”